Natječaj 2018./2019.

SREDNJA ŠKOLA NEUM U NEUMU

 

Na temelju članka 62. Zakona o srednjoškolskom odgoju i obrazovanju(Narodne novine HNŽ  8/00, 4/04, 5/04, 8/06 ), članka 43. i 80. Statuta Srednje škole Neum,Poslovnika o radu natječajnog povjerenstva Srednje škole Neum i Suglasnosti Ministarstva prosvjete,znanosti,kulture i športa HNŽ,br:05-02-36-2204/18,od 11.12.2018. godine i odluke Školskog odbora br:38-06-02-2511/2018  od 31.01.2018. godine, Srednja škola Neum raspisuje:

 

 

                          NATJEČAJ

                  za popunu radnih mjesta za školsku 2018./2019.godinu

 

 

a.) određeno vrijeme-a najduže do 15.07.2019.godine

1.nastavnik predmeta Francuskog jezika-1 izvršitelj(2 sata tjedno).

2.nastavnik predmeta Povijest-1 izvršitelj(2 sata tjedno).

3.nastavnik predmeta Matematike-1 izvršitelj-(6 sati tjedno).

4.nastavnik predmeta Fizike-1 izvršitelj(9 sati tjedno).

5.nastavnik predmeta Tjelesna i zdravstvena kultura-1 izvršitelj(10 sati tjedno).

6.nastavnik predmeta Vjeronauk-1 izvršitelj(5 sati tjedno).

7.nastavnik predmeta Biologija-1 izvršitelj(2 sata tjedno).

8.nastavnik predmeta Ugostiteljsko posluživanje-1 izvršitelj-(1 sat tjedno).

9.nastavnik ekonomske skupine predmeta-1 izvršitelj(12 sati tjedno).

10.nastavnik elektrotehničke skupine predmeta-2 izvršitelja(2×20 sati tjedno).

11.nastavnik elektrotehničke skupine predmeta-1 izvršitelj(2 sata tjedno).

12.nastavnik strojarske skupine predmeta-1 izvršitelj(2 sata tjedno).

13.nastavnik predmeta Energetika-1 izvršitelj(1 sat tjedno).

14.nastavnik predmeta Matematika-1 izvršitelj(19 sati tjedno).

15.nastavnik stručno-teor.predmeta i praktične nast.za Kuharstvo-1 izvršitelj(puna norma).

16.nastavnik predmeta Poznavanje robe i prehrane-1 izvršitelj(4 sata tjedno)

17.nastavnik predmeta Tehnologija s ekologijom-1 izvršitelj(2 sata tjedno).

  1. b) određeno vrijeme-do povratka djelatnika sa funkcije,a najduže do 15.07.2019.godine

 

          1.nastavnik ekonomske skupine predmeta-1 izvršitelj(20 sati tjedno).

  1. c) neodređeno vrijeme

          1.nastavnik predmeta informatika-1 izvršitelj(9 sati tjedno)

          2.nastavnik predmeta Geografija-1 izvršitelj(7 sati tjedno)

Kandidati pored općih Zakonom predviđenih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa moraju ispunjavati i posebne uvjete za nastavnike u Srednjoj školi predviđene Zakonom o srednjoškolskom odgoju i obrazovanju( Narodne novine HNŽ-a br:8/00,4/04,5/04,8/06).

Uz prijavu na Natječaj koja treba da sadrži točnu adresu,kontakt telefon i poziciju na koju se javljaju kandidati su dužni priložiti:originalne ili ovjerene kopije(ne starije od 6 mjeseci)sljedećih dokumenata:

-diplomu o odgovarajućoj stručnoj spremi,

-životopis,

-rodni list,

-uvjerenje o državljanstvu,

-uvjerenje o nekažnjavanju.

Kandidati koji budu primljeni na navedena radna mjesta dužni su dostaviti:

-uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak.

-lječničko uvjerenje o općoj zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta,ne starije od 6 mjeseci.

S kandidatima koji ispunjavaju uvjete propisane natječajem obavit će se intervju sukladno Poslovniku o radu Natječajnog povjerenstva.Intervju se sastoji od usmenog djela.O terminu intervjua kandidati će biti obavješteni tel.-mob.

Natječaj ostaje otvoren osam(8)dana od dana objavljivanja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Napomena:Natječajnu dokumentaciju prijavljenih kandidata ne vraćamo,te se ista može preuzeti u Školi.

Prijavu sa traženom dokumentacijom kandidati su dužni dostaviti u zatvorenoj koverti putem pošte preporučeno na adresu sa naznakom:

                                                            SREDNJA ŠKOLA NEUM

                                                                    Stjepana Radića b.b.

                                                                         88390 Neum

                                                                (s naznakom“Za natječaj“)